Установчі документи

 Свідоцтво про реєстрацію

Статут полку

1. Загальні положення.

1.1. Прилуцький козацький полк Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», скорочена назва «Прилуцький козацький полк МГО КЗ» (далі за текстом – Полк) – цє місцевий осередок (структурний підрозділ) Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», яка є правонаступницею Всеукраїнської громадської організації «Козацьке Військо Запорозьке України».

1.2. Діяльність Полку, за рішенням Малої Ради МГО КЗ і на підставі Універсала Верховного отамана МГО КЗ (Верховний отаман є найвищою посадовою особою МГО КЗ), розповсюджується на територію м. Прилуки, Прилуцького, Ічнянського, Срібнянського, Талалаївського, Варвинського районів Чернігівської області.

1.3. Полк має рахунки в установах банку, відокремлене майно, яке належить Полку на правах колективної власності громадського об’єднання. Полк у громадському обігу виступає від свого імені, несе самостійну майнову відповідальність, виступає позивачем та відповідачем у судах, а також в інших органах по розгляданню суперечок, користується іншими правами юридичної особи на підставі реєстрації місцевого осередка за місцем юридичної адреси (Статут МГО КЗ п.6.2).

1.4. Полк, на підставі рішення Верховної козацької Ради МГО КЗ, має Клейноди, козацькі символи – емблеми, прапори, печатки, ознаки повноважень Старшини тощо. Ескізи Клейнодів Полку затверджуються Універсалом Верховного отамана МГО КЗ.

1.5. МГО КЗ не переслідує політичних цілей, а тому діяльність політичних партій та рухів в Полку не дозволяється.

1.6. Юридична адреса Полку: м Прилуки, вул Соборна 4.

2. Мета і напрямки діяльності Паланки.

2.1. Основною метою діяльності Полку є об’єднання козаків МГО КЗ для відродження й розвитку козацької справи на Звичаєвих, традиційних засадах «Війська Запорозького» (канонічної православної Церкви, доброї волі, рівноправності, самоврядування, законності та гласності), чим забезпечується духовний та матеріальний добробут козаків-запорожців.

2.2. Основним завданням діяльності Полку МГО КЗ є участь у:

2.3. Полк, на території свого підпорядкування, за рішеннями керівних органів МГО КЗ та в установленому чинним законодавством порядку:

3. Умови і порядок прийому в члени Полку, їх права та обов’язки.

3.1. Козаками (членами) Полку МГО КЗ стають повнолітні православні громадяни чоловічої статі, які визнають цей Статут, поділяють його мету, сприяють виконанню програмових засад МГО КЗ, беручи участь у роботі організації та своєчасно сплачують членські внески.

3.2. Прийом громадян до місцевого осередку МГО КЗ здійснюється на підставі письмової заяви, встановленого Малою Радою МГО КЗ зразку.

3.2.1. Урочиста посвята в козаки відбувається за звичаями Запорозького козацтва, після річного випробувального терміну та позитивної атестації, в осередку, на обліку в якому перебуває козак.

3.3. Особа, яка раніше притягалася до кримінальної відповідальності, може стати козаком місцевого осередку МГО КЗ тільки за рішенням Суду козацької честі МГО КЗ та з Благословення Священика осередку, до якого подана заява. У разі приховування ним факту притягнення до кримінальної відповідальності право бути Козаком втрачається.

3.4. Козаки Полку (члени) МГО КЗ мають право:

3.5. Козаки Полку (члени МГО КЗ) зобов’язані:

3.6. За активну участь у діяльності Полку та МГО КЗ козаки заохочуються, а за порушення вимог Статутів Полку та МГО КЗ на них накладаються стягнення, відповідно до внутрішнього Положення.

3.7. Членство козака Полку припиняється:

3.8. Виключені особи мають право в місячний термін оскаржити рішення Верховного отамана МГО КЗ, звернувшись письмово до Малої Ради МГО КЗ через Генеральну канцелярію.

4. Структура та органи управління Полку.

4.1. Керівні органи Полку складаються з Ради Полку, Малої ради Полку, Отаманського правління Полку.

4.2. Вищий орган козацького самоврядування – Рада Полку, що являє собою збори делегатів структур Полку, які скликаються один раз на рік.

4.2.1. Перша – організаційна Рада Полку проводиться на підставі відповідного рішення Малої Ради МГО КЗ.

4.2.2. Позачергова рада Полку може бути скликана за рішенням Малої Ради та Верховного отамана МГО КЗ.

4.2.3. Рішення Ради Полку є повноважні, якщо за них проголосувала більшість із присутніх 2/3 обраних делегатів.

4.3. Рада полку на засіданні:

4.3.1. Отаман Полку:

4.3.2. Кошовий отаман ( Перший заступник отамана паланки):

4.3.3. Суддя Полку (Заступник отамана Паланки):

4.3.4. Писар Полку (Начальник штабу Полку):

4.3.5. Кантаржи Полку – Голова контрольно-ревізійної комісії (склад комісії з Голови та чотирьох Курінних кантаржих):

4.3.6. Козацький священик Полку – призначається місцевим правлячим архієреєм Української Православної Церкви за клопотанням Отамана Полку. У своїй козацькій діяльності підпорядковується Генеральному козацькому священику.

4.4. Мала Рада Полку – це зібрання Обраної старшини Полку (Отамана, Кошового, Судді, Писаря, Кантаржия), Козацького священика та отаманів Куренів. Здійснює керівництво Паланкою, збираючись при потребі на вимогу кожного члена Малої ради і обов’язково напередодні засідання Ради Полку.

4.4.1. Рішення Малої ради є повноважні, коли за них проголосувала більшість членів її складу, у випадку рівноваги голос Отамана Полку є визначальним.

4.4.2. Мала Рада:

4.5. Отаманське правління Полку (Отаман з Канцелярією Полку) – це виконавча структура Полку, яка підпорядкована Отаману Полку.

4.5.1. До складу Канцелярії Полку входить наказна Старшина – Начальник канцелярії та керівники Управ: Осавула, Обозного, Бунчужного, Хорунжого, Перначного, Скарбничого, Ад’ютанта отамана тощо.

4.5.2. Наказна Старшина призначається наказом Отамана Полку із складу Військових товаришів (Старшини Полку без посади).

4.5.3. При Полку, за рішенням Малої Ради МГО КЗ, може бути утворено окремий Курінь, з оперативним підпорядкуванням Верховному отаману МГО КЗ.

4.6. Базовою козаць-громадською структурою Полку є Курінь, діяльність якого розповсюджується на територію району.

4.6.1. Керівні органи Куреня складаються з Ради куреня, Ради отаманів куреня, Канцелярії куреня.

4.6.2. Вищим органом самоврядування Куреня є Рада куреня, яка скликається один раз на рік і до якої входять делегати – Козаки від усіх Сотень та Козацьких товариств, з правом вирішального голосу.

4.6.3. Рішення Ради куреня є повноважні, якщо за них проголосувала більшість з присутніх 2/3 обраних делегатів. Представництво, час і місце проведення Ради куреня визначає Рада отаманів куреня або Мала рада Полку.

4.6.4. Рада куреня:

4.6.5. Виборна та наказна старшина куреня обирається та призначається на підставі Положення «Про виборну та наказну Старшину МГО КЗ». Повноваження обраного Отамана куреня підтверджуються Універсалом Верховного отамана МГО КЗ.

4.6.6. Старшина куреня без посади (Значкові товариші) є Радниками отамана куреня.

4.7. Сотня – громада козаків Куреня створюються за місцем роботи, навчання, проживання членів громади.

4.7.1. На своїх Радах сотні обирають Отамана та Писаря сотні терміном на 1(один) рік. Отаман сотні представляє та захищає інтереси Сотні в усіх структурах Полку. Для ведення поточної документації Отаманом сотні призначається Канцелярист сотні.

4.8. Членами козацьких громад в Сотні можуть бути дитячо-юнацькі об’єднання – «Козачата» та «Молоді козаки» (хлопчики до 16 років), «Джури» (від 16 років до переходу в дійсні козаки), представництво інтересів яких покладається на Отамана сотні.

5. Кошти і майно Полку.

5.1. Полк здійснює господарську діяльність у порядку, що визначається чинним законодавством.

5.2. Кошти Полку складаються з:

5.3. Кошти Полку використовуються у відповідності до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених Статутом, організаційно-господарські потреби, утримання штатного персоналу.

5.4. Майно Полку може складатися з будівель, споруд, основних засобів виробництва підприємств, засобів транспорту і зв’язку, житлового фонду, культурних, історичних цінностей тощо.

5.5. Право розпоряджатися коштами та майном Паланки належить Раді паланки.

5.6. Полк має право продавати, здавати в оренду, обмінювати, передавати безкоштовно в тимчасове або довічне користування юридичним чи фізичним особам частину свого власного майна, списувати його з балансу в установленому чинним законодавством порядку.

5.7. Полк та його структурні підрозділи, установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять платежі до бюджету у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

5.8. Полк у встановленому порядку подає фінансовим органам декларацію про свої доходи та витрати.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту.

6.1. Отаманське правління Полку готує проект пропозицій змін та доповнень до цього Статуту, які затверджуються рішенням Верховної козацької Ради МГО КЗ.

6.2. Після затвердження Верховною козацькою Радою МГО КЗ пропозицій щодо змін та доповнень до цього Статуту, Генеральна канцелярія МГО КЗ, повідомляє в п’ятиденний термін реєструючий орган.

6.3. Зміна юридичної адреси Полку затверджується рішенням Малої Ради МГО КЗ.

7. Припинення діяльності Полку.

7.1. Припинення діяльності Полку може відбутися у випадках:

7.2. Ліквідація Полку здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням Малої Ради МГО КЗ, а у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством – уповноваженим державним органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

7.3. Майно Полку в разі ліквідації Полку за рішенням суду, після сплати основних боргів, не може перерозподілятися між членами Полку, а використовується на виконання статутних завдань МГО КЗ, благодійні цілі чи спрямовується в доход держави за рішення суду.